W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Sekcja Strategii, Programów i Sprawozdawczości

Sekcja Strategii, Programów i Sprawozdawczości
Kierownik - Monika Michalak

ul. Ogniowa 8/10

1. Do zadań Sekcji Strategii, Programów i Sprawozdawczości w szczególności należy:

1) opracowanie i koordynacja realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) coroczne sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
3) współpraca na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi prawnymi  w zakresie zapewnienia pomocy i wsparcia mieszkańcom miasta;
4) inicjowanie nowatorskich działań w zakresie pomocy społecznej oraz współpraca w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka;
5) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym przygotowywanie i wnioskowanie o środki na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy w zakresie działalności Ośrodka;
6) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
7) świadczenie doradztwa metodycznego dla pracowników Działu Pomocy Środowiskowej;
8) opracowywanie analiz czynników mogących mieć wpływ na zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz formułowanie wniosków w tym zakresie;
9) sporządzanie sprawozdań z działalności Ośrodka, programów pomocy społecznej na rzecz mieszkańców miasta oraz współpraca w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz właściwymi wydziałami Urzędu Miasta Włocławek
10) koordynowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców miasta w zakresie pomocy społecznej oraz zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
11) koordynowanie pomocy wsparcia na rzecz beneficjentów pomocy społecznej realizowanych przez pracowników Działu i organizacje pozarządowe;
12) koordynowanie pomocy i wsparcia cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, Kałtę Polaka;
13) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie promocji wolontariatu i prowadzenia Klubu Wolontariatu;
14) koordynowanie sprawozdań przekazywanych poprzez Centralną Aplikację Statystyczną;
15) inicjowanie grup samopomocowych oraz udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi MOPR, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami;
16) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programów pomocowych;
17) nadzór nad realizacją zadań wynikających ze statutów i regulaminów oraz koordynowanie pracy placówek wsparcia dziennego — Świetlic;
18) organizowanie i koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich i ferii zimowych;
19) współpraca z organami nadzoru w zakresie przestrzegania przez placówki wsparcia dziennego standardów świadczonych usług.

2. Pracą Sekcji Strategii, Programów i Sprawozdawczości kieruje Kierownik Sekcji.

3. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Strategii, Programów i Sprawozdawczości jest Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej. 


Powiadom znajomego