W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-16.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-05-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Dostępność będzie doskonalona

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Radkowska - koordynator ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Kontakt: a.radkowska@mopr.wloclawek.pl, tel. 54 423 23 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku odpowiada Anna Radkowska - koordynator ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, a.radkowska@mopr.wloclawek.pl, tel.54 423 23 87.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zlokalizowany jest w 8 budynkach na terenie miasta Włocławek. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest administratorem trzech budynków położonych przy:

1)      ul. Ogniowej 8/10 (siedziba główna)
2)      ul. Żytniej 58
3)      ul. Okrzei 61

Administratorem budynku przy ul. Kaliskiej 7 jest Zakład Budowlany MS-Bud. sp. z o.o.
ul. Zielna 41h
87-800 Włocławek

W pozostałych budynkach administratorem jest Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku i są one zlokalizowane przy:

1)      ul. Wienieckiej 42
2)      ul. Związków Zawodowych 18
3)      ul. Zakręt 8
4)      ul. 3 Maja 6

I. Budynek główny przy Ogniowej 8/10:

1.            Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek zlokalizowany w centrum miasta. Składa się z trzech kondygnacji. Na zewnątrz, przed wejściem głównym do budynku usytuowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem portierni w razie potrzeby. Schody do budynku przed wejściem głównym składają się z 3 stopni, oznakowane są oznakowaniem poziomym:  nakładki antypoślizgowe na schody w kolorze kontrastującym z powierzchnią schodów, które ułatwiają wejście i zejście oraz ułatwiają widoczność osobom słabowidzącym. Drzwi wejściowe i wyjściowe mają szerokość 1 metra oraz są automatycznie otwierane. Budynek wyposażony jest w windę zewnętrzną, umożliwiającą dostanie się na wszystkie kondygnacje budynku.

2.            Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku  nie ma widny wewnętrznej. Schody wewnętrzne składają się z 4 stopni, posiadają zamontowane poręcze, oraz oznaczone są oznakowaniem poziomym:  taśmą antypoślizgową w kolorze kontrastującym z powierzchnią schodów ułatwiającą widoczność osobom słabowidzącym. Sala obsługi interesantów jest bez barier architektonicznych – brak progów, jest przestronna i dostosowana do obsługi osób na wózkach inwalidzkich, oświetlona światłem naturalnym (duże, przestronne okna). Filary znajdujące się na sali przyjęć oznakowane są taśmami w kolorze kontrastowym co ułatwia widoczność osobom słabowidzącym. 

3.            Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Obsługa interesantów odbywa się na I kondygnacji. Informacje głosowe  funkcjonują  na Sali obsługi interesantów. Osoby pobierające bilet do poszczególnych stanowisk wywoływane są głosowo poprzez system kolejkowy odczytujący numer biletu i numer stanowiska, dodatkowo zamontowany jest monitor wyświetlający numer biletu oraz informację, do którego stanowiska należy się zgłosić. Sala obsługi wyposażona jest w pętlę indukcyjną oraz lupę powiększającą. 

4.            Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.

Budynek posiada portiernię (dyżurkę ochrony), w której na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić 
pomocy – Portier. Kontakt telefoniczny 54 423 23 50

5.            Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Łazienka z toaletą umiejscowiona na I kondygnacji budynku. Pomieszczenie wyposażone jest w sanitariaty przystosowane dla  osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – obniżony włącznik źródła światła na wysokości 76 cm od powierzchni podłogi,  podwyższony sedes, płaska duża umywalka, uchwyty, pisuar. Szerokość drzwi do łazienki – 90 cm. W toalecie zamontowano system przyzywowy SOS. W budynku nie ma szatni.

6.            Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przed budynkiem, na wprost wejścia głównego, jest przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Istnieje możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Na terenie nieruchomości w części parkingu dla interesantów wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca te usytuowane są bezpośrednio przy wejściu do windy zewnętrznej.

7.            Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ew. uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym – specjalne oznaczenia na drzwiach przy wejściu głównym do budynku oraz przy wejściu do windy.

8.            Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu.  

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę listownie (co najmniej 3 dni przed) do Z-cy Dyrektora ds. Wsparcia Społecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Ogniowa 8 /10, 87-800 Włocławek, lub ustnie w Sekretariacie Wsparcia Społecznego, pokój nr 219, telefonicznie pod nr tel. 54 423 – 23 – 06 w godzinach 7.30 – 15.30 lub elektronicznie na adres: sekretariat.ws@mopr.wloclawek.pl

II. Budynek przy ulicy Okrzei 61.

1.       Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek jednokondygnacyjny. Przed wejściem znajduje się jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem w razie potrzeby. Drzwi wejściowe mają szerokość 1 metra, ręcznie otwierane.

2.       Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są szerokie, pozbawione progów. Drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych w których przyjmowani są interesanci mają szerokość 90 cm.

3.       Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma platform ani dźwigu osobowego. Brak informacji głosowych. Brak pętli indukcyjnych.

4.       Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni MOPR pracujący w budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt
5.       Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Łazienka z toaletą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  Szerokość drzwi do łazienki – 90 cm, podwyższony sedes, płaska duża umywalka, brak uchwytów. Kontakt źródła światła na zewnątrz toalety, na wysokości około 1,5 m. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich- zaleca się pomoc osób trzecich w tym zakresie. Brak szatni.

6.       Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w bliskiej odległości od budynku. Brak parkingu przed budynkiem.

7.       Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ew. uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8.       Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego.  Strona internetowa spełnia wymogi WCAG 2.1.

III. Budynek przy ulicy Żytniej 58
 
1.       Opis dostępności wejścia do budynku.
Dwukondygnacyjny budynek. Budynek ma 3 osobne wejścia. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikami MOPR  w razie potrzeby. Drzwi wejściowe mają szerokość 1 metra, ręcznie otwierane.
2.       Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze w budynku są  pozbawione progów, drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych maja szerokość 90 cm. Brak dźwigu osobowego. Wewnątrz budynku znajduje się schodołaz umożliwiający wjazd na pierwszą  kondygnację.
3.       Opis dostosowań: np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma platform. Brak informacji głosowych. Brak pętli indukcyjnych.
4.        Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni MOPR pracujący w budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt.
5.       Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Łazienka z toaletą umiejscowione na I kondygnacji,  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Szerokość drzwi do łazienki – 90 cm.
6.       Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w znacznej odległości od budynku. Przed budynkiem jest parking, brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. 
7.       Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ew. uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.      
8.       Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego.  Strona internetowa spełnia wymogi WCAG 2.1.

Aplikacje mobilne

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Dodatkowe informacje

Ułatwienia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę listownie (co najmniej 3 dni przed) do Z-cy Dyrektora ds. Wsparcia Społecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Ogniowa 8 /10, 87-800 Włocławek, lub ustnie w Sekretariacie Wsparcia Społecznego, pokój nr 219, telefonicznie pod nr tel. 54 423 – 23 – 06 w godzinach 7.30 – 15.30 lub elektronicznie na adres: sekretariat.ws@mopr.wloclawek.pl

Strona internetowa urzędu jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Powiadom znajomego