W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Dostępność będzie doskonalona

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Radkowska - koordynator ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Kontakt: a.radkowska@mopr.wloclawek.pl, tel. 54 423 23 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku odpowiada Anna Radkowska - koordynator ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, a.radkowska@mopr.wloclawek.pl, tel.54 423 23 87.

Informacje na temat procedury

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowy i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej - https://bip.mopr.wloclawek.pl/ 


Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

- Dostępność będzie doskonalona. 


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.
Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. 


Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja testowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. 

Po witrynie można poruszać się za pomocą myszki oraz klawiszy funkcyjnych klawiatury. 

Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając ENTER nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. 

Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności odpowiada Anna Radkowska - Koordynator ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. 

Kontakt do koordynatora: tel. 54 423 23 87, a.radkowska@mopr.wloclawek.pl


Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, aplikacji. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony - https://bip.brpo.gov.pl/pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zlokalizowany jest w ośmiu budynkach na terenie miasta Włocławek. 

MOPR jest administratorem trzech budynków przy: 

1)    ul. Ogniowej 8/10 (budynek główny)
2)    ul. Żytniej 58
3)    ul. Okrzei 61

Administratorem budynku przy ul. Kaliskiej 7 jest Zakład Budowlany MS-Bud sp. z o.o., ul. Zielna 41h, 87-800 Włocławek.

W pozostałych budynkach administratorem jest Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku i są one zlokalizowane przy:

1)    ul. Wienieckiej 42
2)    ul. Związków Zawodowych 18
3)    ul. Zakręt 8
4)    ul. 3 Maja 6


Budynek główny ul. Ogniowa 8/10:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek zlokalizowany w centrum miasta. Składa się z trzech kondygnacji. 

Na zewnątrz, przed wejściem głównym do budynku, usytuowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem portierni w uzasadnionych sytuacjach. Schody do budynku przed wejściem głównym składają się z 3 stopni oznaczonych poziomo tj.: nakładki antypoślizgowe w kolorze kontrastującym z powierzchnią schodów, które są widoczne dla osób słabowidzących, ułatwiają wejście i zejście. 

Drzwi wejściowe / wyjściowe mają szerokość 1 metra, automatycznie otwierane. Budynek wyposażony jest w windę zewnętrzną, umożliwiającą dostanie się na wszystkie kondygnacje budynku. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma widny wewnętrznej. Schody wewnętrzne składają się z 4 stopni, posiadają zamontowane poręcze oraz oznaczone są oznakowaniem poziomym: taśmą antypoślizgową w kolorze kontrastującym z powierzchnią schodów ułatwiającą widoczność osobom słabowidzącym. 

Sala obsługi interesantów bez barier architektonicznych - brak progów, przestronna i dostosowana do obsługi osób na wózkach inwalidzkich, oświetlona światłem naturalnym (duże, przestronne okna). Filary znajdujące się na sali przyjęć oznakowane są taśmami w kolorze kontrastowym, co ułatwia widoczność osobom słabowidzącym. 

3. Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego do budynku znajduje się plan tyflograficzny zawierający informacje dotyczące rozmieszczenia pomieszczeń znajdujących się na I kondygnacji.

Dodatkowo I kondygnacja wyposażona jest w oznaczenia poziome tj. od wejścia do budynku na salę przyjęć, do toalety, windy i wyjść ewakuacyjnych prowadzą linie naprowadzające z polami uwagi i pasami ostrzegawczymi. 

Budynek wyposażony jest w nowoczesny system YourWay, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą poruszać się po poszczególnych kondygnacjach samodzielnie. 

System obsługiwany jest przez bezpłatną aplikację dostępną na oprogramowanie Android i iOS. Dzięki informacjom wysłanym na telefon, użytkownik wie jak poruszać się w danej przestrzeni. 

Przed wejściem do budynku znajduje się nadajnik YourWay Plus, który przekazuje komunikat głosowy z informacją, że dana osoba znajduje się przed wejściem głównym do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Informacja głosowa uzupełniona jest dodatkowo o informację tekstową dotyczącą godzin pracy MOPR i Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Tekst wysyłany jest na telefon bądź inne urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją.

Dodatkowo na każdej kondygnacji umieszczone są nadajniki, dzięki którym użytkownik otrzyma komunikaty dotyczące rozmieszczenia poszczególnych Sekcji MOPR na danych kondygnacjach.

Na I kondygnacji (parter) nadajnik znajduje się przy planie tyflograficznym, na II i III kondygnacji (I i II piętro) - nad wyjściem z windy.

Obsługa interesantów odbywa się na I kondygnacji, w Sali obsługi interesantów, na której wydzielono czternaście odrębnych stanowisk. 

Sala wyposażona jest w elektroniczny system obsługi - osoby pobierające bilet do poszczególnych stanowisk wywoływane są głosowo. System wyczytuje numer biletu i numer stanowiska, dodatkowo na zamontowanym monitorze wyświetla się numer biletu oraz informacja, do którego stanowiska należy się zgłosić. 

Stanowisko nr 12 przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do stanowiska prowadzą oznaczenia poziome - linie naprowadzające. Przed stanowiskiem znajduje się pole manewrowe ułatwiające swobodne poruszanie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Blat stołu zamontowany jest na wysokości dostosowanej do potrzeb osoby siedzącej na wózku inwalidzkim. Przy stanowisku znajdują się krzesła z podwyższonymi podpórkami ułatwiającymi wstawanie.

Ponadto stanowisko wyposażone jest w pętlę indukcyjną, lupę powiększającą i ramkę do podpisu. 

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.

Budynek posiada portiernię (dyżurkę ochrony), w której na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy - Portier. Kontakt telefoniczny 54 423 23 50. 

Portiernia wyposażona jest w mobilną apteczkę modułową wraz z punktem pierwszej pomocy i nosze ratownicze. Dodatkowo na każdej kondygnacji znajdują się apteczki pomocnicze.

Spośród pracowników wyznaczono osoby do przeprowadzania działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Przy wejściu na salę obsługi interesantów, po lewej stronie na ścianie umieszczony jest defibrylator.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Łazienka z toaletą umiejscowiona na I kondygnacji budynku.

Światło w łazience uruchamiane jest automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Łazienka wyposażona jest w sanitariaty przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, podwyższony sedes, płaska duża umywalka, uchwyty, pisuar. Szerokość drzwi do łazienki - 90 cm. W toalecie zamontowano system przyzywowy SOS. 

W budynku nie ma szatni.

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przed budynkiem, na wprost wejścia głównego, jest przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Istnieje możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. 

Na terenie nieruchomości w części parkingu dla interesantów wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca te usytuowane są bezpośrednio przy wejściu do windy zewnętrznej.

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym - specjalne oznaczenia na drzwiach przy wejściu głównym do budynku oraz przy wejściu do windy.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Na miejscu możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego.  

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w MOPR do Koordynatora ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

·         w siedzibie Ośrodka ul. Ogniowa 8 /10, pokój nr 15, 
·         telefonicznie pod nr telefonu 54 423 23 87,
·         elektronicznie na adres a.radkowska@mopr.wloclawek.pl


II. Budynek przy ulicy Okrzei 61.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek jednokondygnacyjny. Przed wejściem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem w razie potrzeby. Drzwi wejściowe mają szerokość 1 metra, ręcznie otwierane.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są szerokie, pozbawione progów. Drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych, w których przyjmowani są interesanci mają szerokość 90 cm.

3. Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma platform ani dźwigu osobowego. Brak informacji głosowych. Brak pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.

Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni MOPR pracujący w budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Łazienka z toaletą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi do łazienki - 90 cm, podwyższony sedes, płaska duża umywalka, brak uchwytów. Kontakt źródła światła na zewnątrz toalety, na wysokości około 1,5 m. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - zaleca się pomoc osób trzecich w tym zakresie. Brak szatni.

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w bliskiej odległości od budynku. 

Brak parkingu przed budynkiem.

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego. 

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w MOPR do Koordynatora ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

·         w siedzibie Ośrodka ul. Ogniowa 8 /10, pokój nr 15, 
·         telefonicznie pod nr telefonu 54 423 23 87,
·         elektronicznie na adres a.radkowska@mopr.wloclawek.pl


IV. Budynek przy ulicy Kaliskiej 7


1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Dwukondygnacyjny budynek. Wejście do budynku bez schodów i progów. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikami MOPR w razie potrzeby. Drzwi wejściowe mają szerokość 1 metra, ręcznie otwierane.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są pozbawione progów, drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych maja szerokość 90 cm. Wewnątrz budynku znajduje się winda ułatwiająca dotarcie na pierwszą kondygnację.

3. Opis dostosowań: np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma platform. Brak informacji głosowych. Brak pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.

Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni MOPR pracujący w budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt. Na ścianie umieszczona tablica z informacjami dotyczącymi rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w budynku.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Łazienka z toaletą umiejscowione na I kondygnacji, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w bliskiej odległości od budynku. Przed budynkiem brak parkingu, tym samym brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.  

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego.  

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w MOPR do Koordynatora ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

·         w siedzibie Ośrodka ul. Ogniowa 8 /10, pokój nr 15, 
·         telefonicznie pod nr telefonu 54 423 23 87,
·         elektronicznie na adres a.radkowska@mopr.wloclawek.pl


VI. Budynek przy ulicy Związków Zawodowych 18

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Przed wejściem do budynku pięciostopniowe schody, brak podjazdu. Na schodach brak oznaczeń zmiany poziomów. Drzwi wejściowe ręcznie otwierane.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wewnątrz budynku nie ma korytarzy i schodów.

3. Opis dostosowań: np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma platform. Brak informacji głosowych. Brak pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.

Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni MOPR pracujący w budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.    

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w znacznej odległości od budynku. Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego.  

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w MOPR do Koordynatora ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

·         w siedzibie Ośrodka ul. Ogniowa 8 /10, pokój nr 15, 
·         telefonicznie pod nr telefonu 54 423 23 87,
·         elektronicznie na adres a.radkowska@mopr.wloclawek.pl


VII. Budynek przy ulicy Zakręt 8

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek jednokondygnacyjny. Jednostopniowe wejście do budynku, brak podjazdu. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikami MOPR w razie potrzeby. Drzwi wejściowe ręcznie otwierane.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są pozbawione progów, drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych maja szerokość 90 cm. 

3. Opis dostosowań: np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma platform. Brak informacji głosowych. Brak pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.

Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni MOPR pracujący w budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.    

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w znacznej odległości od budynku. Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego.  

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w MOPR do Koordynatora ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

·         w siedzibie Ośrodka ul. Ogniowa 8 /10, pokój nr 15, 
·         telefonicznie pod nr telefonu 54 423 23 87,
·         elektronicznie na adres a.radkowska@mopr.wloclawek.pl


VIII. Pomieszczenia na parterze w budynku przy ulicy 3 Maja 6

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Przed wejściem do budynku dwustopniowe schody. Brak podjazdu. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikami MOPR w razie potrzeby. Drzwi wejściowe ręcznie otwierane.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są wąskie. Między poszczególnymi pomieszczeniami różnice poziomów z kilkustopniowymi schodami. Schody bez oznaczeń zmiany poziomów. 

3. Opis dostosowań: np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma platform. Brak informacji głosowych. Brak pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.

Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni MOPR pracujący w budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.    

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w znacznej odległości od budynku. Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.   

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego.  

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w MOPR do Koordynatora ds. dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

·         w siedzibie Ośrodka ul. Ogniowa 8 /10, pokój nr 15, 
·         telefonicznie pod nr telefonu 54 423 23 87,
·         elektronicznie na adres a.radkowska@mopr.wloclawek.pl

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Dodatkowe informacje

Ułatwienia

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest wyposażona 
w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące.

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. 

Brak jest możliwości odczytania maszynowo informacji w zakresie działalności MOPR. 

Nie ma nagrania w języku migowym. 

Brak informacji zapisanych (umieszczonych) w formie tekstu łatwego do czytania (standard ETR - Easy To Read).

do pobrania:

  1. Instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
  2. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  3. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Powiadom znajomego