W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Dział finansowo - księgowy

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
Główny Księgowy - Anna Trzeciak


1. Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należą sprawy związane z planowaniem i analizą budżetu jednostki, pieczą nad majątkiem Ośrodka, inwentaryzacją, sprawozdawczością budżetową, prowadzeniem rachunkowości w zakresie realizowanych zadań własnych i zleconych, obsługą finansowo – księgową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, prowadzeniem spraw dotyczących  egzekucji administracyjnej oraz kontrolą finansową w zakresie planowania i sprawozdawczości jednostek nadzorowanych przez Ośrodek. 
2. Pracą Działu Finansowo – Księgowego kieruje Główny Księgowy, który jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu. 
3. Zadaniem Głównego Księgowego jest organizacja pracy Działu oraz wykonywanie czynności kierownika komórki organizacyjnej, określonych w niniejszym Regulaminie.

Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należą w szczególności: 

1) zadania z zakresu płac: 

 1. kompletowanie oraz kontrola dokumentów będących podstawą naliczenia wynagrodzeń 
  i innych świadczeń,
 2. naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i świadczeń, w tym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń i świadczeń wypłaconych,
 4. naliczanie i rozliczanie składek ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek z tytułu ubezpieczenia oraz potrąceń komorniczych, bankowych i innych,
 5. sporządzanie comiesięcznych kosztów płac oraz uzgadnianie i kontrola zrealizowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do planu,
 6. wydawanie i ewidencjonowanie zaświadczeń o zarobkach,
 7. dokonanie rocznego rozliczenia podatku. 

2) zadania z zakresu spraw materiałowo – inwentaryzacyjnych: 

 1. prowadzenie spraw związanych z majątkiem Ośrodka i placówek jednostki, w tym nadzorowanie dokumentacji i rozliczanie ruchu majątku – przyjęcie, przesunięcie, przebudowa, umorzenie, likwidacja i inne zmiany oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i aktualnością oznakowania mienia,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowo – rzeczowych okresowych i rocznych o stanie mienia jednostki, amortyzacji i źródeł ich finansowania,
 3. organizacja i przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z harmonogramem i potrzebami, w celu ochrony mienia z jednoczesnym rozliczeniem osób odpowiedzialnych za powierzone składniki majątku, a także w celu oszacowania wartości poszczególnych zasobów majątkowych,
 4. rozliczenie wyników stanu rzeczywistego inwentaryzacji ze stanem księgowym i doprowadzenia stanu księgowego do stanu występującego w rzeczywistości,
 5. spis z natury środków pieniężnych, czeków, kart żywnościowych, bonów obiadowych i innych papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania,
 6. kontrola prawidłowości przekazywanej dokumentacji księgowej i magazynowej w zakresie przyjęcia, rozchodu materiałów oraz stanu na koniec każdego miesiąca,
 7. sporządzanie sprawozdawczości ze zużycia materiałów, rozliczanie remanentów magazynowych według potrzeb, kontrola cen ewidencyjnych,
 8. prowadzenie prawidłowej gospodarki, nadzoru, i ewidencji druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w bieżącej działalności Ośrodka – podlegających ścisłej kontroli 
  i zabezpieczeniu przed nadużyciami,
 9. przygotowywanie list zasiłkowych. 

3) zadania z zakresu księgowości: 

 1. realizacja zobowiązań i dochodów wobec budżetu państwa,
 2. realizacja wydatków w ramach wniosku o zaangażowanie środków publicznych oraz posiadanego planu wydatków jednostki,
 3. wypłata świadczeń finansowych, wynikających z realizacji statutowych zadań Ośrodka oraz prowadzenie rozliczeń komorniczych funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
 4. obsługa kasowa Ośrodka, placówek, komórek organizacyjnych, funduszu celowego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 5. rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 6. kontrola stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Ośrodka,
 7. obsługa finansowo – księgowa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności,
 8. obsługa finansowo – księgowa funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 9. rozliczanie należności i zobowiązań z kontrahentami,
 10. sporządzanie comiesięcznych sprawozdań i informacji z wykonania budżetu oraz z otrzymanych środków finansowych,
 11. na koniec roku budżetowego przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów finansowych.

4) zadania z zakresu windykacji i finansów: 

 1. systematyczny monitoring i bieżąca weryfikacja ściąganych należności i stanu zadłużenia dłużników,
 2. przygotowanie dokumentacji związanej z kierowaniem do egzekucji poprzez uzgodnienie stanu zadłużenia – wysyłanie upomnień, wezwań o uregulowanie zaległości, tytułów wykonawczych do egzekucji,
 3. prowadzenie korespondencji z sekcjami Ośrodka, organami egzekucyjnymi i odpowiednimi instytucjami w celu ustalenia aktualnych danych dłużnika oraz uzyskania wyjaśnień w prowadzonych sprawach,
 4. prowadzenie wszelkich spraw związanych z aktualizacją, wycofaniem, zwrotem tytułu wykonawczego, zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego,
 5. sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanej windykacji,
 6. przyjmowanie dowodów księgowych, sprawdzanie ich poprawności i przekazywanie do zatwierdzenia przełożonemu,
 7. sporządzanie przelewów w programie informatycznym systemie bankowym na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty dowodów księgowych,
 8. bieżąca kontrola poprawności kont bankowych i danych kontrahentów, pracowników i świadczeniobiorców niezbędnych do poprawnego rozliczenia finansowego,
 9. systematyczna i ciągła kontrola stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Ośrodka,
 10. realizacja dochodów wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy,
 11. prowadzenie analityki i syntetyki dochodów uzyskiwanych przez jednostkę, oraz bieżąca kontrola i monitoring wpłat dokonywanych do kasy jednostki i na rachunek bankowy,
 12. ścisła współpraca z komórkami jednostki  w zakresie rozliczeń należności wobec budżetu gminy i budżetu państwa,
 13. comiesięczne uzgadnianie stanu kont poszczególnych dochodów z pracownikami komórek organizacyjnych odpowiedzialnymi za realizację zadania w tym zakresie,
 14. sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji do jednostki nadrzędnej, systematyczne przekazywanie uzyskanych dochodów na konto Urzędu Miasta w trybie i terminach określonych przepisami prawa. 

Powiadom znajomego