[start]  [koniec]

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, realizuje grant pt.: „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie miasta Włocławek”, w którym jednym z działań są usługi sąsiedzkie.
Głównym celem realizacji usług sąsiedzkich jest zapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Cele szczegółowe:

 promowanie pozytywnych postaw społecznych propagujących działania na rzecz seniorów; 
poprawa bezpieczeństwa osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
zmniejszenie izolacji, poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych;
wzmocnienie więzi społecznych;
poprawa kontaktów w środowisku lokalnym, możliwość nawiązania nowych relacji;
podtrzymanie lub zwiększenie aktywności i samodzielności; 
oddalenie w czasie konieczności korzystania z płatnych usług opiekuńczych i całodobowych form opieki;
możliwość pozostawienia osób starszych w dotychczasowym przyjaznym środowisku własnego mieszkania w otoczeniu przyjaznych osób.
 Usługi świadczone mogą być 7 dni w tygodniu, także w dniach ustawowo wolnych, 
w zakresie wyznaczanym na podstawie indywidualnego kontraktu trójstronnego. Kontrakt zawierany będzie pomiędzy odbiorcą usługi (seniorem), osobą świadczącą wsparcie 
i koordynatorem usług sąsiedzkich z ramienia MOPR. Usługi sąsiedzkie świadczyć mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące w sąsiedztwie seniora, nie będące bliskim członkiem rodziny i nie sprawujące opieki prawnej nad odbiorcą usługi. 

Z usługodawcą zawierana będzie umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich. 
 
Osoby zainteresowane świadczeniem usług sąsiedzkich zapraszamy do kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

adres: ul. Ogniowa 8/10,  pok. 232

tel. 54 423-23-45

e- mail: wolontariat@mopr.wloclawek.pl