Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Słownik skrótów

Nazwa skróconaPełna nazwa
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U. Dziennik Ustaw
Dz.Urz. Dziennik Urzędowy
ePUAP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
UM Urząd Miasta
rozp. rozporządzenie
t.j. tekst jednolity
M.P. Monitor Polski
art. artykuł
bhp, BHP bezpieczeństwo i higiena pracy
br. bieżącego roku
dot. dotyczy; dotyczący
ds. do spraw
dyr. dyrektor
ha hektar
itd. i tak dalej
itp. i tym podobne
jw. jak wyżej
k.k., kk kodeks karny
kier., Kier. kierownik
m. miasto