W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

„Projekt Rodzina w Centrum 3” - Informacja na temat realizacji programu na lata 2021-2023

Projekt pt. „Rodzina w Centrum 3”

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum 3” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie m.in. z Miejskimi Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeistytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2023 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 19 330 603,60 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 16 431 013,06 zł

Ogólna wartość  projektu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku na lata 2021-2023 wynosi : 957 397,00 zł.

· wkład własny: 111 870,00 zł.

· Ogólna kwota dofinansowania: 845 527,00 zł

Beneficjenci projektu : 

· Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

· 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim,

· 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim,

· Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ".

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE:

• osoby przebywające w pieczy zastępczej,
• osoby opuszczające pieczę zastępczą,
• osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
• osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
• osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
• kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
• osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
• dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego,
• inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Planowane efekty
• kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
• poprawa relacji w rodzinie,
• równe szanse rozwoju dzieci,
• zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w Pieczy zastępczej,
• wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Wykaz zadań dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku: 

Zadanie 1
Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, jako element procesu aktywizacji społecznej:

1. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
2. specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne,
3. specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne,
4. warsztat  dla dzieci w tym warsztaty socjoterapeutyczne,
5. warsztaty dla rodziców,
6. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztacie.

W roku 2023  formy wsparcia zostaną rozszerzone o następujące zadania: 

-        mediacje rodzinne,

-        terapia rodzinna,

-        grupy wparcia dla rodziców naturalnych i zastępczych.

Zadanie 2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym:
1. warsztaty dla osób opuszczających i przebywających w pieczy zastępczej,
2. zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.

Zadanie 3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz palcówek opiekuńczo -wychowawczych do 14 dzieci :
1. spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych  do 14 dzieci.
Zadanie 5. Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo - wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego:
1. zajęcia wyrównujące braki szkolne w placówce wsparcia dziennego,
2. zajęcia socjoterapeutyczne w placówce wsparcia dziennego.
Zadanie 7. Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD
Jednym z partnerów realizujących projekt pt. „Rodzina w Centrum 3” została fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”, z siedzibą w Toruniu, ul. Piskorskiej 11.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ w ramach projektu zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym: 

Diagnoza: 3-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, w tym: 
    · zajęcia terapeutyczne ze specjalistami FASD,
    ·  opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie     diagnozy i zaleceń,
    ·  pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną. Możliwy pobyt jednej rodziny z większą liczbą diagnozowanych dzieci. 
Terapia: 5-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, w tym: 
   · zajęcia ze specjalistami dla dzieci oraz konsultacje z rodzicami/opiekunami,
   · ćwiczenia i zajęcia usprawniające ruchowo, intelektualnie, wsparcie i konsultacje psychologiczne, konsultacja lekarska,
   · opracowanie Indywidualnego Programu Działań terapeutycznych,
   · pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną. Możliwy pobyt jednej rodziny z większą liczbą diagnozowanych dzieci.
Spotkania szkoleniowe  o tematyce:  
    · zaburzenia więzi,
    · wsparcie rozwoju dziecka z FASD,
    · terapia dziecka z FASD i interdyscyplinarna pomoc rodzinie.
           Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Osoba do kontaktu: Kinga Karpińska, tel. 54 423-23-51

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane